કપડવંજ શહેર અને તાલુકાના તમામ બિઝનેસ ને સમાવતી કપડવંજની એકમાત્ર બિઝનેસ ડિરેક્ટરી માં આપના બિઝનેસ ને રજીસ્ટર કરાવો અને આપના બિઝનેસ ને ફેલાવો વધારો.

શું તમે તમારા બિઝનેસ નો આ ડિરેક્ટરીમાં માં મુકવા માગો છો.

તો આજે જ નીચે ની લીંક પર ક્લિક કરો અને તમારા બિઝનેસ ને રજીસ્ટર કરો

સાથે જ આ ડિરેક્ટરી ની સોફ્ટ કોપી મફત મેળવો.

https://forms.gle/zU2jvz5zm7uuzbW5A

[connections]